โครงการ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

Posted at ่16 ตุลาคม 2013 | By : | Categories : โครงการ | 0 Comment

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่ม จังหวัดจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง การดำเนินโครงการดัง กล่าวมีความสำคัญในการถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาพื้นที่จาก ผังประเทศและผังภาครวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลในสาขาต่างๆ เพื่อนำไปกำหนดกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประชากร สังคม การพัฒนาพื้นที่ ความเชื่อมโยงของระบบเมืองและชนบท

จากกรอบของนโยบายในการวางและจัดทำผังประเทศและผังภาคโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองที่มุ่งเน้นการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ในด้านระบบเมืองและชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และการกำหนดพื้นที่ในการพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาของ ประเทศ อย่างไรก็ตามเพื่อให้นโยบายในการวางและจัดทำผังประเทศและผังภาคสามารถนำไป สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชนได้ การวางและจัดทำผังอนุภาคจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการแปลงแผน และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ ลงสู่การปฏิบัติ สามารถสะท้อนความต้องการของพื้นที่ และเกิดการพัฒนาที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านโดยรวม อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงประสานการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภาย นอกกลุ่มจังหวัดได้

กลุ่มพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง หรือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ถูกกำหนดบทบาทให้มีความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศหรือในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ที่สามารถรองรับบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเชียใต้ เป็นต้น

button_download

ผลที่ได้รับจากโครงการ

1) ระบบฐานข้อมูลในการวางผังอนุภาคที่ทันสมัย ปรับปรุงได้ สามารถใช้ประมวลผลร่วมกับระบบฐานข้อมูลในการวางผังทุกระดับของกรมโยธาธิการ และผังเมือง และสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้
2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งสามารถนำมาใช้ติดตามประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์
3) ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน (Decision Supporting System) มาประกอบการตัดสินใจสำหรับการวางผังอนุภาค

map