โครงการ

ขอบเขตของการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคฯ

Posted at ่16 ตุลาคม 2013 | By : | Categories : โครงการ | 0 Comment

ขอบเขตของการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

1.  หลักการเหตุผลของโครงการ

กลุ่มพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง หรือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีทรัพยากรต้นทุนที่มีศักยภาพหลากหลาย อีกทั้งยังถูกกำหนดบทบาทให้มีความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศหรือในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ เชิงประชุมสัมมนา หรือเชิงนิทรรศการ และเชิงประวัติศาสตร์ การเป็นศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร การเกษตรแผนใหม่ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสะอาด ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ที่สามารถรองรับบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ เป็นต้น ซึ่งศักยภาพเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นกับอนุภาค จึงจำเป็นต้องมีการวาง-ผังพัฒนาพื้นที่ในระดับอนุภาคเพื่อกำหนดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการวางแผนระบบ-โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

การวางและจัดทำผังอนุภาคเป็นกระบวนการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังอนุภาค ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการนำฐานข้อมูลและผลการศึกษาวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลสู่การนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ และผังพัฒนาพื้นที่ที่สำคัญตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจ การจัดระบบเมืองและคมนาคมขนส่ง โดยมีมาตรการส่งเสริมและควบคุมการใช้พื้นที่ทั้งการพัฒนาและอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม และผลักดันให้เกิดการพัฒนาและประสานความร่วมมือกันระหว่างจังหวัด ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองและชนบทอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อจัดทำผังอนุภาคให้เป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่โดยรวม ชี้นำแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้กับจังหวัด เมือง และชุมชน เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ระหว่างจังหวัดได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
2) เพื่อจัดทำผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุภาคและเป้าหมายที่กำหนด พร้อมแนวทางการพัฒนา มาตรการกำกับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
3) เพื่อกำหนดแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังยุทธศาสตร์แต่ละด้าน และจัดลำดับความสำคัญตามระยะแผนการพัฒนาพื้นที่
4) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันระหว่างจังหวัดในกลุ่มอนุภาค      ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3. พื้นที่โครงการ

1) พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง และพื้นที่เขตอิทธิพลที่เกี่ยวเนื่องในระดับกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
2) พื้นที่วางผังครอบคลุมอาณาเขตการปกครองของพื้นที่กลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

4. ขอบเขตการศึกษาโครงการและวิธีการศึกษาโครงการ

1.) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยบูรณาการผลการวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาในระดับประเทศ ภาค อนุภาค และจังหวัด รวมถึงผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าว ร่วมกับการวิเคราะห์   ที่ได้จากข้อมูลรายสาขา เพื่อนำไปประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุภาค ทั้งนี้ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูล GIS และ MIS ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการวางผังอนุภาคในขั้นตอนต่อไป
2.) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัด (SWOT Analysis) ของพื้นที่วางผังอนุภาค เพื่อนำไปสู่การกำหนดบทบาทและวิสัยทัศน์ในการวางและจัดทำผังอนุภาค 30 ปี
3.) กำหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังอนุภาค
4.) กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุภาค
5.) กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน (Strategic Targets)
6.) ศึกษาพื้นที่ต้นแบบจากต่างประเทศ (Best Practice) พร้อมหลักเกณฑ์ (Criteria) แนวคิดและองค์ประกอบการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อพัฒนาและเป็นต้นแบบของการจัดทำผังยุทธศาสตร์
7.) จัดทำผังแนวคิดเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของอนุภาค พร้อมประเมินผังทางเลือก
8.) จัดทำผังอนุภาคการพัฒนาพื้นที่โดยรวมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาอนุภาค
9.) จัดทำผังยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ได้แก่

(1) ผังยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(2) ผังยุทธศาสตร์ระบบเมืองและการตั้งถิ่นฐาน
(3) ผังยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
(4) ผังยุทธศาสตร์- การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
(5) ผังยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และผังยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอนุภาค พร้อมแนวทางการพัฒนา มาตรการกำกับและส่งเสริม ให้เกิดการพัฒนา

10.) จัดทำแผนงาน/โครงการ ตามผังยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน พร้อมทั้งกำหนดงบประมาณและหน่วยงานที่รับผิดชอบ และจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 15 ปี
11.) จัดทำผังแนวคิดพื้นที่ปฏิบัติการที่สำคัญตามผังยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน (Action Area Concept Plan)
12.) เสนอแนะวิธีการนำผังไปสู่การปฏิบัติ และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน

5. วิธีการศึกษาโครงการ

1.) การนำผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล (ด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชากร สังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ระบบเมืองและชุมชน พื้นที่เสี่ยงภัย โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์  พลังงาน และข้อมูลอื่น ๆ) มาบูรณาการร่วมกับผลการวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการการพัฒนาในพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาค และจังหวัด และวิเคราะห์ผลกระทบจากแนวทางการพัฒนาดังกล่าว จากการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค เพื่อนำไปประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุภาค รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูล GIS และ MIS ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการวางผังอนุภาคในขั้นตอนต่อไป
2.) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสการพัฒนาของอนุภาค
3.) การกำหนดวิสัยทัศน์ด้านการผังเมืองของอนุภาค จากการนำผลการวิเคราะห์จากข้อ 1.  มาบูรณาการร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อให้เห็นภาพของการพัฒนาเมือง ชนบท และพื้นที่ของอนุภาคในอนาคต
4.) การกำหนดวัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังอนุภาคอย่างมียุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
5.) การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุภาคกลุ่มจังหวัดที่สะท้อนถึงบทบาท ความสำคัญของพื้นที่ โดยให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ SWOT วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ที่จัดทำไว้
6.) การกำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของยุทธศาสตร์ในช่วงระยะเวลา 30 ปี โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

(1) เป้าหมายประชากรในอนาคตระดับอนุภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล และเทศบาล
(2) เป้าหมายการพัฒนาเมืองและชนบท ระบบเมือง ที่ประกอบด้วยขนาด ลำดับ และองค์ประกอบของเมือง
(3) เป้าหมายการขยายตัวของสาขาเศรษฐกิจหลักระดับอนุภาคและจังหวัด ได้แก่ ด้าน-เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการบริการ และการท่องเที่ยว
(4) เป้าหมายการกระจายตัวของแรงงานระดับอนุภาคและจังหวัด ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการบริการ
(5) เป้าหมายความต้องการการใช้พื้นที่ (Land Requirement) ได้แก่ พื้นที่พัฒนา พื้นที่เมือง พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เป็นต้น
(6) เป้าหมายด้านขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของพื้นที่
(7) เป้าหมายการพัฒนาอื่น ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

7.) การศึกษาพื้นที่ต้นแบบจากต่างประเทศ (Best Practice) พร้อมหลักเกณฑ์ (Criteria) แนวคิดและองค์ประกอบการคัดเลือกพื้นที่พัฒนาตามยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบการวางผังแนวคิดการพัฒนาอนุภาค และเป็นต้นแบบของการจัดทำผังยุทธศาสตร์
8.) การจัดทำผังแนวคิดการพัฒนาอนุภาค

(1) การจัดทำผังแนวคิดอย่างน้อย 2 ทางเลือก พร้อมประเมินทางเลือกโดยกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การลงทุน ระยะเวลา ฯลฯ
(2) การสรุปผังทางเลือกและจัดทำเป็นผังแนวคิดที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย แกนการพัฒนา พื้นที่ยุทธศาสตร์ ระบบเมืองและชุมชน ระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐานหลัก ฯลฯ

9.) การจัดทำผังอนุภาคการพัฒนาพื้นที่โดยรวม โดยนำผังแนวคิดมาเป็นกรอบในการจัดทำผัง ซึ่งประกอบด้วย

(1) การใช้ประโยชน์ที่ดินรวม ได้แก่ พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ พื้นที่พัฒนา พื้นที่ยุทธศาสตร์-สำคัญ เป็นต้น
(2) ระบบเมืองและชุมชน
(3) ระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
(4) ระบบโครงสร้างพื้นฐานหลัก

10.) การจัดทำผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เฉพาะด้าน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป้าหมายที่กำหนด ควบคู่กับแผนผัง พร้อมมาตรการกำกับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ซึ่งการจัดทำผังยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน จะต้องนำผลการศึกษาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาจากต่างประเทศ (Best Practice) พร้อมหลักเกณฑ์ (Criteria) แนวคิด และองค์ประกอบ ในการคัดเลือกพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและจัดทำผัง-ยุทธศาสตร์ ดังนี้

(1) ผังยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดิน สร้างความสมดุลของกิจกรรมต่าง ๆ ลงในพื้นที่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ได้แก่ :-
1.1 พื้นที่พัฒนาเมืองและชนบท
1.2 พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ เช่น พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่พัฒนาอื่น ๆ
1.3 พื้นที่สงวนและพื้นที่อนุรักษ์ เช่น พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่ประวัติศาสตร์ เป็นต้น
1.4 พื้นที่เสี่ยงภัย หรือพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาและตั้งถิ่นฐาน

(2) ผังยุทธศาสตร์ระบบเมืองและการตั้งถิ่นฐาน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเมือง ชนบท มีการตั้งถิ่นฐานที่เหมาะสมและปลอดภัย กำหนดระบบเมืองศูนย์กลางและกลุ่มเมืองสำคัญ เมืองใหม่ รวมทั้งการกำหนดบทบาท หน้าที่ ขอบเขตเมืองและเขตอิทธิพลของเมืองในระดับต่าง ๆ ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท พร้อมการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเมือง รวมทั้งการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(3) ผังยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านการค้าและการลงทุน ด้านการค้าชายแดน เป็นต้น โดยกำหนดพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมด้วยระบบ Logistic และ Supply Chain การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนผังการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว
(4) ผังยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย

 4.1 ผังยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่ง ได้แก่

• การขนส่งโดยระบบทางหลวงแผ่นดิน ทางด่วน ทางพิเศษระหว่างเมือง พร้อมด้วยศูนย์กลางระบบการคมนาคมขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
• การขนส่งโดยระบบราง และระบบขนส่งสาธารณะความเร็วสูงระหว่างเมืองใหญ่ และเขตเศรษฐกิจ พร้อมด้วยสถานีขนส่งสินค้าระดับอนุภาคและจังหวัด
• การขนส่งทางน้ำ โดยกำหนดระบบและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ท่าเรือสินค้าและท่าเรือท่องเที่ยว พร้อมทั้งการเชื่อมโยงของท่าเรือในประเทศและภูมิภาค
• ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าและผู้โดยสารทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

4.2 ผังยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งกำหนดโครงสร้างพื้นฐานหลักประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งพลังงาน แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคสำหรับเมือง เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ ระบบการจัดการของเสีย เป็นต้น

(5) ผังยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยกำหนดกลุ่มพื้นที่และเส้นทางการท่องเที่ยว การให้บริการ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
(6) ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

11) การจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนา ตามผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ โดยบูรณาการจากผังประเทศ ผังภาค และโครงการพัฒนาที่สำคัญของแต่ละจังหวัด ตลอดจนโครงการที่เสนอแนะตามผังแนวคิด และผังยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ โดยจัดลำดับความสำคัญในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 15 ปี (Development Programs) พร้อมทั้งเสนองบประมาณ แนวทางการพัฒนา วิธีการลงทุนพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12) การจัดทำผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ (Action Area Concept Plan) ได้แก่ พื้นที่พัฒนาเร่งด่วน โดยกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมกลุ่มย่อย 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถิ่น และผู้นำกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยจะจัดให้มีการประชุมสัมมนาฯ ดังนี้ :-

1) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  :  โดยจะนำผลการวิเคราะห์ และบูรณาการเชิงพื้นที่ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนา ผังแนวคิดและผังทางเลือก และร่างผังอนุภาค พร้อมเอกสาร แผนที่ แผนผัง ไปนำเสนอรวมทั้งบอร์ดนิทรรศการ และจะสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนามาประมวลผลและนำไปใช้ร่วมกับการวางผังอนุภาค โดยจะจัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายในเดือนเมษายน 2552
2) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  :  โดยจะนำประเด็นของผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่หรือตามที่คณะกรรมการกำกับฯ เห็นสมควร โดยนำแผน/ผังอนุภาค ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ และแผนงานโครงการ พร้อมทั้งสรุปผลการประชุมเพื่อนำมาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจะจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยภายในเดือนสิงหาคม 2552

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาโครงการ

1) ผังอนุภาคและผังยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญในแต่ละด้าน ที่เป็นกรอบชี้นำการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง ชุมชน และพื้นที่เฉพาะที่สำคัญอย่างบูรณาการ
2) แผนงาน โครงการ และมาตรการในการพัฒนาพื้นที่ตามผังยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญของอนุภาค ที่สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด เมือง ชุมชน และพื้นที่เฉพาะ อย่างสอดรับและสนับสนุนบทบาท วิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่อนุภาค
3) แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระยะยาวเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน