โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคฯ

Posted at ่16 ตุลาคม 2013 | By : | Categories : โครงการ | 0 Comment

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังอนุภาค ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านกายภาพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านประชากรและแรงงาน ด้านการบริการสังคม ด้านระบบเมืองและการ ตั้งถิ่นฐานของชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และด้านพื้นที่เสี่ยงภัย

2) เพื่อการออกแบบระบบฐานข้อมูลการวางผังอนุภาค ที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โดยสามารถใช้ประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูลผังประเทศ ผังภาค และฐานข้อมูลอื่น ๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้

3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขา ทั้งเชิงพื้นที่ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ที่จะนำไปสู่การบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวางผังอนุภาคด้วยระบบ สารสนเทศ

4) เพื่อนำระบบสารสนเทศที่ได้ออกแบบและจัดทำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในขั้นตอน การวางผังอนุภาคให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

พื้นที่โครงการ

1) พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง และพื้นที่เขตอิทธิพลที่เกี่ยวเนื่องในระดับกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ

2) พื้นที่วางผังครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตการปกครองของพื้นที่กลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง