โครงการ

 • วัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคฯ

  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังอนุภาค ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านกายภาพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านประชากรและแรงงาน ด้านการบริการสังคม ด้านระบบเมืองและการ ตั้งถิ่นฐานของชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และด้านพื้นที่เสี่ยงภัย 2) เพื่อการออกแบบระบบฐานข้อมูลการวางผังอนุภาค ที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) โดยสามารถใช้ประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูลผังประเทศ ผังภาค และฐานข้อมูลอื่น ๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ 3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขา ทั้งเชิงพื้นที่ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ที่จะนำไปสู่การบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวางผังอนุภาคด้วยระบบ สารสนเทศ 4) เพื่อนำระบบสารสนเทศที่ได้ออกแบบและจัดทำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในขั้นตอน การวางผังอนุภาคให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พื้นที่โครงการ 1) พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง และพื้นที่เขตอิทธิพลที่เกี่ยวเนื่องในระดับกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 2) พื้นที่วางผังครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตการปกครองของพื้นที่กลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

  Posted at ่16 ตุลาคม 2013 | By : | Categories : โครงการ | 0 Comment
 • ขอบเขตของการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคฯ

  ขอบเขตของการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 1.  หลักการเหตุผลของโครงการ กลุ่มพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง หรือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีทรัพยากรต้นทุนที่มีศักยภาพหลากหลาย อีกทั้งยังถูกกำหนดบทบาทให้มีความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศหรือในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ เชิงประชุมสัมมนา หรือเชิงนิทรรศการ และเชิงประวัติศาสตร์ การเป็นศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร การเกษตรแผนใหม่ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสะอาด ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ที่สามารถรองรับบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ เป็นต้น ซึ่งศักยภาพเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นกับอนุภาค จึงจำเป็นต้องมีการวาง-ผังพัฒนาพื้นที่ในระดับอนุภาคเพื่อกำหนดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการวางแผนระบบ-โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน การวางและจัดทำผังอนุภาคเป็นกระบวนการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังอนุภาค ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการนำฐานข้อมูลและผลการศึกษาวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลสู่การนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ และผังพัฒนาพื้นที่ที่สำคัญตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจ การจัดระบบเมืองและคมนาคมขนส่ง โดยมีมาตรการส่งเสริมและควบคุมการใช้พื้นที่ทั้งการพัฒนาและอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม และผลักดันให้เกิดการพัฒนาและประสานความร่วมมือกันระหว่างจังหวัด ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองและชนบทอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อจัดทำผังอนุภาคให้เป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่โดยรวม ชี้นำแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้กับจังหวัด เมือง และชุมชน เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ระหว่างจังหวัดได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 2) เพื่อจัดทำผังยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุภาคและเป้าหมายที่กำหนด พร้อมแนวทางการพัฒนา มาตรการกำกับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา 3) เพื่อกำหนดแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังยุทธศาสตร์แต่ละด้าน และจัดลำดับความสำคัญตามระยะแผนการพัฒนาพื้นที่ 4) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันระหว่างจังหวัดในกลุ่มอนุภาค      ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. พื้นที่โครงการ 1) พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ...

  Posted at ่16 ตุลาคม 2013 | By : | Categories : โครงการ | 0 Comment
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

  กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่ม จังหวัดจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง การดำเนินโครงการดัง กล่าวมีความสำคัญในการถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาพื้นที่จาก ผังประเทศและผังภาครวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลในสาขาต่างๆ เพื่อนำไปกำหนดกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประชากร สังคม การพัฒนาพื้นที่ ความเชื่อมโยงของระบบเมืองและชนบท จากกรอบของนโยบายในการวางและจัดทำผังประเทศและผังภาคโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองที่มุ่งเน้นการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ในด้านระบบเมืองและชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และการกำหนดพื้นที่ในการพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาของ ประเทศ อย่างไรก็ตามเพื่อให้นโยบายในการวางและจัดทำผังประเทศและผังภาคสามารถนำไป สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชนได้ การวางและจัดทำผังอนุภาคจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการแปลงแผน และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ ลงสู่การปฏิบัติ สามารถสะท้อนความต้องการของพื้นที่ และเกิดการพัฒนาที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านโดยรวม อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงประสานการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภาย นอกกลุ่มจังหวัดได้ กลุ่มพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง หรือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ถูกกำหนดบทบาทให้มีความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศหรือในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ที่สามารถรองรับบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเชียใต้ เป็นต้น ผลที่ได้รับจากโครงการ 1) ระบบฐานข้อมูลในการวางผังอนุภาคที่ทันสมัย ปรับปรุงได้ ...

  Posted at ่16 ตุลาคม 2013 | By : | Categories : โครงการ | 0 Comment