เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทที่ปรึกษาให้บริการทางด้านการวาง และจัดทำผังเมืองทุกประเภท รวมทั้งออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบสถาปัตยกรรมและจัดทำแผนที่ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยคำนึงถึงคุณภาพงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล

ลักษณะขอบข่ายการให้บริการและประเภทของงาน

งานสำรวจด้านกายภาพ

 • การสำรวจเพื่อทำแผนที่
 • การสำรวจภาคพื้นดิน
 • การสำรวจแนวถนน / คลอง / ทางระบายน้ำ
 • การสำรวจหมุดควบคุมสำหรับแปลภาพถ่ายทางอากาศ
 • การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
 • การสำรวจภูมิประเทศ
 • การสำรวจอาคารทุกประเภท

งานออกแบบสถาปัตยกรรม

 • วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
 • การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
 • การศึกษาปรับปรุงพื้นที่

งานวางผังเมืองและชุมชน

 • ศึกษาสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์และพัฒนาฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลการจัดการการปกครอง
 • ศึกษาจัดวางผังเมืองรวม ผังยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล วางผังเฉพาะพื้นที่ วางผังระดับภาคและวางผังระดับจังหวัด
 • ศึกษาและปรับปรุงแก้ไขผังเมืองทุกระดับการปกครอง
 • ศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมการบริหารจัดการเมืองและชนบท
 • ศึกษาจัดทำแผนที่แสดงเขตการปกครอง

งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 • การศึกษา / ทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษาด้านประชากร
 • การศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม
 • การศึกษาด้านมวลชนสัมพันธ์