Urban Design

บริษัท โมดัส คอนซัลแท้นส์ จำกัด ที่ปรึกษาให้บริการทางด้านการวาง และจัดทำผังเมืองทุกประเภท

Urban Design

ศึกษาจัดวางผังเมืองรวม ผังยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล วางผังเฉพาะพื้นที่ วางผังระดับภาคและวางผังระดับจังหวัด

Modus Consultants Co., Ltd.

ศึกษาสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์และพัฒนาฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลการจัดการการปกครอง

Modus Consultants Co., Ltd.

ออกแบบสถาปัตยกรรมและจัดทำแผนที่ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง

บริษัท โมดัส คอนซัลแท้นส์ จำกัด

บริษัท โมดัส คอนซัลแท้นส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาให้บริการทางด้านการวางและจัดทำผังเมืองทุกประเภท รวมทั้งออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบสถาปัตยกรรมและจัดทำแผนที่ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยคำนึงถึงคุณภาพงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล